Privacy Statement

Privacy Statement van De Domburgse Ringrijders Vereniging

Website www.domburgseringrijders.nl
Onze website is erop gericht om leden en belangstellenden te informeren over activiteiten van onze vereniging of van leden die namens onze vereniging wedstrijden rijden. Hierdoor komt u op deze website regelmatig namen en ook foto’s tegen van leden die hebben deelgenomen aan officiële wedstrijden van de Domburgse Ringrijders Vereniging of aan wedstrijden door een andere organisatie te weten de Zeeuwse Ringrijders Verenging of één van de aangesloten afdelingen.

In alle gevallen betreft het uitslagen of foto’s van activiteiten die plaats gevonden hebben op openbaar toegankelijk terrein.

Bijhouden van bezoeken website:
Onze website registreert de aantallen bezoekers, via welke route ze binnenkomen en hoeveel pagina’s bekeken worden. Dit doen wij om de relevantie van deze website in de gaten te houden. Wij sturen deze gegevens niet door naar externe partijen zoals adverteerders of social media bedrijven.

Gegevens van leden:
Als je lid bent van onze vereniging of in het verleden lid geweest bent van onze vereniging dan worden jou gegevens door ons verwerkt.

Het bestuur van de Domburgse Ringrijders Vereniging houdt een ledenlijst bij. In deze ledenlijst wordt per lid vermeld:

– Naam
– Woonadres
– Leeftijd
– Jaar van lid worden
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze lidmaatschapsgegevens zijn en/of worden door de leden zelf doorgegeven aan het bestuur. De secretaris beheert de ledenlijst en geeft met regelmaat de actualiteit door aan het bestuur. Als een lid vraagt zijn gegevens te corrigeren (of te verwijderen bij beëindiging van lidmaatschap), zal dit ook worden doorgeven aan de ZRV.

De Domburgse Ringrijders Vereniging verzameld en gebruikt persoonsgegevens van hun leden alleen voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht, te weten: het organiseren en houden van ringrijwedstrijden en activiteiten voor de leden. De gegevens zijn onder meer nodig om leden op de hoogte te houden van activiteiten en het organiseren van de wedstrijden mogelijk te maken. De penningmeester heeft deze gegevens nodig om de contributie te innen. Ook kunnen zich er situaties voordoen waarin persoonsgegevens aan andere leden en aan niet-leden worden doorgeven. Het bestuur zal persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en of e-mail adres) aan andere leden en (niet leden) doorgeven binnen de vereniging, als dit nodig is om de vereniging draaiende te houden en de leden van informatie te voorzien. Zoals bij onderlinge afstemming bij wijzigingen bij wedstrijden.

Het bestuur zal de ledenlijst en/of gegevens daaruit niet zomaar verstrekken aan (alle) leden. Dit zal alleen gebeuren als er een zogeheten gerechtvaardigd belang voor is. In alle situaties wordt een afweging gemaakt op basis van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het bestuur zal buiten de reguliere verenigingsactiviteiten geen persoonsgegevens aan bedrijven verstrekken. De algemene ledenvergadering (het hoogste besluitvormende orgaan) zou kunnen besluiten wel toe te staan om gegevens te verstrekken aan externen -op basis van een gerechtvaardigd belang- zonder dat dit direct aan de verenigingsactiviteiten verbonden is. In dat geval zullen alle leden hier vooraf over geïnformeerd worden. Bijvoorbeeld via de website of informatie via de e-mail. De leden zullen dan een redelijke tijd krijgen om verzet aan te tekenen. Als een lid verzet aantekent, zal de vereniging (het bestuur) direct stoppen met het doorgeven van zijn of haar gegevens. Er hoeft niet te worden vermeld waarom er verzet wordt aangetekend.

Wat kan ik doen als ik het er niet mee eens ben?
U heeft het recht om gegevens te laten verwijderen of aanpassen als daar een redelijk belang mee gemoeid is. Neem contact met ons op via het contactformulier 

Aanpassingen in onze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.